Pogoji najema plovil prek spletne strani www.jadram-jadran.si

1.OBSEG STORITEV

Jadram Jadran Charter je posrednik med kupcem – najemnikom plovila in najemodajalcem – lastnikom plovila ali upravljalcem plovila. Naše informacije temeljijo na informacijah pridobljene s strani lastnika plovila ali upravljavca plovila. V tem smislu imajo lastniki plovila ali upravljavci plovila polno odgovornost do navedbe informacij o plovilih, njihovi razpoložljivosti in kakovosti, točnosti navedb o plovilu in morebitnih napakah ali neresničnih informacijah, ki zavajajo.

2. CENA NAJEMA

Cena najema zajema najem plovila. V ceno niso vključene luške in ostale takse, prav tako v ceno ni vključeno gorivo, niti strošek priprave in čiščenja plovila.

3. PLAČILNI POGOJI

Najeto plovilo s pripadajočo opremo se lahko koristi šele, ko je plačilo v celoti izvedeno, pri čemer mora biti 50% cene najema plačane najkasneje 1 teden po sklenitvi pogodbe, v celoti pa mora biti najem plačan najkasneje 4 tedne pred datumom najema.

4. POGOJI V PRIMERU ODPOVEDI NAJEMA

V kolikor najemnik plovila iz kateregakoli razloga odstopi od najema, lahko po predhodnem dogovoru z najemodajalcem, poišče tretjo osebo, ki je pripravljena prevzeti njegove pravice in obveznosti v zvezi z najemom. V kolikor mu osebe, ki bi ga pri najemu nadomestila, ne uspe najti, se bodo stroški odpovedi obračunali, kot sledi:

v primeru odpovedi do vključno 60 dni pred datumom najema 100% cene;
v primeru odpovedi 60 dni ali več pred datumom najema 50% cene.
Priporočamo zavarovanje plačila za primer odpovedi.

5. PRIMOPREDAJA PLOVILA

Najemodajalec bo predal samo polno opremljena plovila, napolnjena z gorivom in v brezhibnem stanju. Enako stanje plovil se pričakuje ob njihovi vrnitvi. Če najemodajalec iz kateregakoli razloga ni sposoben dati najemniku na razpolago rezerviranega plovila ob dogovorjenem času na dogovorjenem mestu, lahko pripravi drugo, najmanj enako plovilo. Če to ni mogoče, je možno najemniku ponuditi sledeče:

a) najemodajalec plača najemniku stroške za dneve čakanja;
b) najemodajalec poskrbi za odgovarjajočo namestitev najemnika za čas čakanja;
c) po izteku roka 24 ur brez uspešnega čakanja, lahko najemnik odstopi od najema in ima pravico do vrnitve celotnega plačila.

Prevzem plovila (check-in) poteka ob sobotah po 17.00 uri. Ob prevzemu plovila je najemnik dolžan pregledati in pazljivo preveriti stanje plovila in opreme po inventarni listi. Morebitne pomanjkljivosti na plovilu ali njegovi opremi, ki najemodajalcu pri predaji plovila niso mogli biti znani ali pomanjkljivosti, ki mogoče nastanejo po predaji plovila, najemniku ne dajejo pravice do zmanjšanega plačila najema.

Če nadaljnja plovba iz kateregakoli razloga ni mogoča ali če je prekoračitev roka vrnitve neizbežna, je zaradi pridobitve navodil potrebno obvestiti vodjo charter baze. V primeru prekoračitve roka vrnitve zaradi slabega vremena, nosi najemnik vse stroške, ki jih ima zaradi tega najemodajalec. Zaradi navedenega svetujemo pazljivo planiranje plovbe in povratek v marino v večernih urah, dan pred predajo plovila.

6. KAVCIJA (DEPOZIT)

Ob prevzemu plovila se plača depozit v skladu z veljavnim cenikom, ki se vrne v celoti, če se plovilo vrne nepoškodovano in ob dogovorjenem času. Depozit je potrebno položiti tudi v primeru, če se plovilo najema skupaj s skipperjem. Najemnik plovila nosi vso morebitno škodo, ki nastane na plovilu v času njegove uporabe. Prav tako nosi najemnik stroške izgube enega ali več delov plovila ali pripadajoče čarterske opreme.

7. ZAVAROVANJE

Plovila so obvezno in kasko zavarovana glede na vrednost plovila. Plovila so zavarovana tudi za škodo po tretji osebi. V primeru, da v času plovbe pride do nesreče in najemnik ni dolžan nositi stroškov (pri normalni iztrošenosti ali pri prekoračitvi vsote jamstva), mora za popravilo pridobiti odobritev (navodilo) najemodajalca oz. vodje baze.
V primeru večjih nesreč, kakor tudi v primeru, ko so v nesreči udeležena tudi druga plovila, je primer potrebno prijaviti na poveljstvu pristojne luke, potrebno pa je napisati tudi poročilo (potek dogajanja, fotografije, potrditev škode) za zavarovalnico. Če najemnik ne izpolni vseh svojih obveznosti, je dolžan povrniti vso nastalo škodo. Poškodb na jadrih zavarovanje ne pokriva, zato vse stroške v zvezi s tem nosi najemnik. Enako je v primeru poškodbe motorja zaradi pomanjkanja olja. Najemnik je dolžan vsakodnevno kontrolirati stanje olja v motorju. Osebni predmeti in osebe na plovilu niso zavarovani, zato priporočamo, da najemnik takšno zavarovanje sklene posebej.

8. OBVEZNOSTI NAJEMNIKA

Najemnik se obvezuje da bo z najetim plovilom plul samo v hrvaških teritorialnih vodah, za vsako odstopanje od te obveze je potrebno posebno dovoljenje. Najemniku ni dovoljeno: dajanje plovila v podnajem ali prepuščanje plovila tretji osebi; vkrcanje več oseb, kot je navedeno v popisu posadke (crew list); nočna plovba v primeru nezanesljivega vremena; kršenje javnih predpisov, odredb in zakonov. Odgovornost za posledice nastale zaradi kršenja navedenih obveznosti nosi najemnik sam. Najemnik oziroma voditelj plovila izjavlja, da ima znanje ter vsa potrebna dovoljenja za upravljanje plovila na odprtem morju, med katere spada tudi izpit za radiotelefonista z omejenim pooblastilom. V primeru, da najemnik na krov plovila želi vkrcati domačo žival, mora predhodno preveriti, če je to možno. V kolikor je možno imeti na krovu tudi domače živali, se o tem predhodno obvesti najemodajalca, ki je upravičen do zaračunavanja stroškov dodatnega  čiščenja po veljavnem ceniku.

9. VRAČILO PLOVILA

Najemnik je dolžan skladno z najemno pogodbo vrniti plovilo v brezhibnem stanju, s polnim rezervoarjem za gorivo in s popolno čartersko opremo po listi opreme ob prevzemu. Najemnik mora vrniti najeto plovilo ob dogovorjenem času ne glede na vremenske pogoje. Predaja plovila (check-out) poteka ob sobotah do 9:00 ure, najemnik pa se mora s plovilom vrniti v bazo v petek do 18.00 ure (v poletnem času), oziroma do 17:00 ure (v zimskem času) V primeru pričakovane zamude je najemnik dolžan obvestiti najemodajalca. V primeru zamude bo najemodajalec zaračunal najemniku za vsako polno uro zamude od pogodbenega časa za predajo plovila 2% vrednosti tedenskega najema po ceniku plovila za najemni teden.

10. PRITOŽBE

Upoštevajo se samo pisne in obojestransko podpisane pritožbe takoj pri povratku in predaji plovila.

11. ARBITRAŽA

Za vse morebitne spore, ki jih stranki ne moreta rešiti po mirni poti, je pristojno sodišče v Kranju.